>> h a b i t a r ool a oo c a s a

>> entre el públic i el privat (pantalles de protecció-projecció) <<


Mentre continuïn estant lligades a les tasques domèstiques, i sobretot a les feines de la casa no reconegudes econòmicament, les dones només podran accedir a una identitat per procuració (filla de, esposa de, mare de).

Claude Dubar
.

 

JiffyLux TV
Laura Floyd

 

 

Turns
Margot Lovejoy

 

 

Collection
Mary Flanagan

 


HABITAR LA CASA

La casa, actualment, és només l'anamorfosi d'un llindar (1).
En una societat en xarxa, la nova configuració dels espais públics i privats afecta, de manera especial, les dones, com a habitants històriques de l'esfera domèstica. Les noves possibilitats de la màquina per travessar la paret-pantalla cap a l'espai públic (i viceversa) encoratgen a fer un ús emancipador de la tecnologia i fan possible una desubicació de la feina, l'educació i les relacions personals (teletreball, teleformació, telepresència). Aquesta possibilitat, però, augmenta també els riscos de reclusió de la dona a l'espai domèstic i la seva perpetuació en la invisibilitat. Igualment, la possibilitat que l'espai públic arribi a la llar també permet que el que és privat es faci públic. Les històries, les experiències i la memòria domèstiques deixen de ser privades. El caràcter no unívoc de la xarxa facilita que la dona espectadora deixi de ser-ho i esdevingui també productora i distribuïdora d'informació i creadora de dispositius on la història pugui forjar-se. Pensem que la xarxa facilita la funció central constitutiva de les pràctiques artístiques, tal com assenyala Guattari, i això no consisteix a narrar històries, sinó a crear dispositius on la història es pugui forjar (2).


1. VIRILIO, P.: Estética de la desaparición. Barcelona, Anagrama, 1988: p.73.
2. Felix Guattari, citado en: NEGRI, T. : Arte y multitud. Madrid, Trotta, 2000: p.16.